MRSK Tsentra i Privolzhya, MRKP, dividends

Record date Dividends Period
15.06.2021 0.0259262 2020
14.01.2020 0.0163239 2019, 9 months
25.06.2019 0.040746 2018
12.06.2018 0.040247 2017
16.06.2017 0.011793 2016
27.06.2016 0.008363605 2015
29.06.2015 0.0031 2014
11.07.2014 0.00563 2013
08.05.2013 0.00425 2012
14.05.2012 0.0028 2011
06.05.2011 0.00125113337 2010

Dividends MRSK Tsentra i Privolzhya, MRKP, 2021